СУ "Неофит Рилски"
Средно училище в град Твърдица

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ - Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Повече информация тук