СУ "Неофит Рилски"
Средно училище в град Твърдица

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - проект № BG05M2OP001-5.001-0001

     Средно училище „Неофит Рилски“ работи по Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

По проекта бяха предоставени 90 лаптопа за учениците и 20 броя за учителите, които се използваха в ОРЕС.

     От м.Юни до края на м.Ноември по Дейност 2 – Обучение на ученици бяха сформирани 33 групи с общо 162 ученици за придобиване на умения за ОРЕС.

     Продължителост 12.02.2021 - 31.12.2023 година

     Повече информация тук