СУ "Неофит Рилски"
Средно училище в град Твърдица

История

1570 г.: построяване на църквата в Твърдица
1600 г.: отворено е килийно училище към църквата
1830 г. : опожаряване на църквата и килията към нея от турците
1834 г. : възстановяване на църквата и килийното училище
1836 г. : откриване на ново класно училище с изучаване на светски науки и с учители
Злати Величков, Стоян Шопа, Пейо Величков
1870 г. : общината поема издръжката на училището
1878 г. : училището се премества в отделна сграда
1906 – 1910 г. : построена е нова училищна сграда с труда и средствата на твърдичани
1910 – 1911 учебна година : открита е Народна смесена прогимназия с директор Мария Скодрева
1914 – 1915 г. : за патрон на училището е прието името на Неофит Рилски, училището става средищно за общината
1955 г. : построена е надстройка на училищната сграда
1955 – 1956 г. : в училището е открит гимназиален курс
01.10.1955 г. : за директор е назначен Илия Стефанов Илиев
01.09.1956 – 04.11.1959 г. : директор е Иван Георгиев Балчев, изгражда се материалната база на училището
1956 – 1957 г. : училището става СРЕДНО СМЕСЕНО
04.11.1959 – 30.06.1969 г. : директор е Никола Йорданов Червенков
1959 – 1977 г. : училището е СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО
1969 – 1986 г. : директор е Минчо Иванов Христанов
1970 г. : училището е наградено с орден „Кирил и Методий” І-ва степен
1973 г. : училището е базово за община Твърдица
19.10.1977 г.: тържествено откриване на новата учебна сграда от министъра на народната просвета Ненчо Станев
1977 – 1991 г. : ЕДИННО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
1991 г. : наименованието е СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
1997 г. : училището се помещава в две сгради – за начален и среден и горен курс
1986 – 12.12.1995 г. : директор е Василка Апостолова Василева
12.12.1995 – 28.02.1997 г. : директор – Радостина Николова Иванова
28.02.1997 – 23.02.1998 г. : директор – Василка Апостолова Василева
23.02.1998 – 15.09.2004 г. : директор – Данивела Славова Георгиева
2001 г. : обучението е по нов учебен план, с нови предмети и модули
15.09.2004 – 01.04.2005 г. : директор е Добринка Георгиева Шатова
01.04.2005 г. : за директор е назначена Петранка Георгиева Минчева, открит е първият компютърен кабинет от министър доц.д-р Игор Дамянов, започва издаването на училищен алманах
2005 – 2006 г. : участие на ръководството, учители и ученици от СОУ”Н.Рилски” в международни проекти по програми”Младеж от ЕС”,”Коменски”,”Пазар на труда”, създадена е ученическа група с ръководител – Фредерик Бейкълз месец април 2006 г. : тържествено честване на 170 г. от създаването на училището и 50 години гимназия
2006 – 2007 г. : международни и регионални отличия за ученици от СОУ”Н.Рилски” – Евгени Методиев, Радостина Георгиева и др., училището се класирана първо място на общинския кръг и 12-то на областния кръг от националната конференция „Училището – желана територия на ученика”
26.06.2007 г. : преобразуване на ПГ”Никола Вапцаров” и СОУ”Н.Рилски” в СОУ”Неофит Рилски”
01.01.2008 г. : СОУ”Н.Рилски” преминава на делегиран бюджет
2007 – 2008 г. : училището печели и реализира 5 проекта за подобряване на материалната база, сформиран е самодеен театър с ръководител Ганка Палийска, провежда се първият ДЗИ
2008 – 2009 г. : СОУ”Н.Рилски” е обявено за средищно с целодневна организация на
работа, работи се по програмите ФАР,”С грижа за всеки ученик”,”Оптими-
зация на училищната мрежа”,училищният театър заема ІІ-ро място на ІV-ия
национален ученически фестивал „Климент Михайлов” в гр.Русе
2009 – 2010 г. : работа по националните проекти „С грижа за всеки ученик”,”ИКТ в
училище”,мярка „Без свободен час”,участие на училищния театър в V-ия
национален фестивал-Русе с постановката „Нашенци”
2010 -2011 г. : отбелязване 175-годишния юбилей на училището, реализиране на две паралелки за ІХ-клас /непрофилирана и професионална/, въвеждане на целодневна организация за І-ви клас и пътуващите ученици
01.01.2011 г. : възстановена е работата на ученическия стол
28.04.2011 Тържествено честване 175 години просветно дело в Твърдица